Mākslinieciskās jaunrades centrsPraktiskās estētikas skola

Pedagogiem

 

Interešu izglītības pedagoga darba slodze:

Kontaktstundas – nodarbību vadīšana, kad pedagogs ir kontaktā ar izglītojamo mācību programmas apguvē, tajā laikā attīstot audzēkņu spējas un talantus, nodrošinot iespējas radošajai pašizaugsmei un individualitātes izkopšanai, nodrošinot ievirzi audzēkņa karjeras izvēlē vai nodrošinot saturīgas un lietderīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas.

Citi pienākumi:

  • gatavošanās nodarbībām, ņemot vērā programmas un jomas specifiku, izglītojamo skaitu un izmantojamās tehnoloģijas;
  • mācību materiālu izveide un uzkrāšana;
  • individuālais vai grupu darbs, sagatavojot vai pavadot audzēkņus uz konkursiem, izstādēm un sacensībām ārpus iestādes pasākumiem;
  • pienākumi, kas saistīti ar obligāto dokumentāciju, atbilstoši iestādes prasībām;
  • sadarbība starp jomas pedagogiem, daloties pieredzē veiksmīgas prakses ieviešanā;
  • metodiskais darbs un projektu vadība;
  • līdzdalība iestādes attīstībā;
  • mērķtiecīga inovāciju un jaunu metodisko pieeju ieviešana.

Atalgojums – to nosaka Ministru kabineta noteikumi, kuros noteikta pedagoga mēneša darba alga par noteiktu stundu skaitu.

Prasmes un rakstura īpašības, lai veiktu šo darbu:
Jābūt augstai atbildības sajūtai, jāpārzina izglītības jomu reglamentējošie dokumenti, jābūt izpratnei par audzēkņu attīstības īpatnībām un saskarsmes psiholoģijas likumsakarībām. Jāspēj patstāvīgi pieņemt lēmumus, jāprot plānot un organizēt savu darbu, nepieciešams nepārtraukti izglītoties atbilstoši jaunākajām pedagoģijas un psiholoģijas atziņām un aktualitātēm un paaugstināt savu profesionālo kompetenci. Jābūt komunikablam un jāspēj veidot lietišķa sadarbība ar kolēģiem, audzēkņiem, viņu vecākiem un citiem speciālistiem. Jāspēj strādāt komandā, jāprot izmantot alternatīvus komunikācijas līdzekļus. Valsts valodas prasmēm jābūt augstākajā līmenī, kā arī jāprot strādāt ar biroja tehniku un informāciju tehnoloģijām.

Nederīgas saites:

UDV – UNIVERSĀLĀ DARBA VIETA
https://vis.riga.lv/Login/Login?ReturnUrl=%2fLogin%2f

RĪGAS DOMES ELEKTRONISKĀ PASTA SISTĒMA
https://pasts.edu.riga.lv/login?ReturnUrl=%2f

ELISS – ELEKTRONISKĀ LIETVEDĪBAS INFORMĀCIJAS UN SĒŽU SISTĒMA
https://pkip.riga.lv/login/

RDIKSD – RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS
https://iksd.riga.lv/lv/rd-iksd

RĪGAS INTEREŠU IZGLĪTĪBAS METODISKAIS CENTRS
https://www.intereses.lv/

RĪGAS IZGLĪTĪBAS UN INFORMATĪVI METODISKAIS CENTRS
https://riimc.lv/

IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJA
https://www.izm.gov.lv/lv

VALSTS IZGLĪTĪBAS SATURA CENTRS
https://www.visc.gov.lv/lv

LATVIJAS IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES DARBINIEKU ARODBIEDRĪBA
https://www.lizda.lv/

RĪGAS DOMES INFORMATĪVAIS PORTĀLS
https://www.riga.lv/lv

SKOLA 2030
https://www.skola2030.lv/lv

DIGITĀLĀS INFORMĀCIJAS KRĀTUVE
https://www.letonika.lv/

NACIONĀLĀ ENCIKLOPĒDIJA
https://enciklopedija.lv/

LATVIEŠU VALODAS ROKASGRĀMATA
http://valodasrokasgramata.lv/