Mākslinieciskās jaunrades centrsPraktiskās estētikas skola

Privātuma politika

 

Šajā dokumentā sniegta informācija par personas datu apstrādi mūsu iestādē un kādus datus iestāde var apstrādāt. Ja Jums nepieciešama detalizētāka informācija vai radušās kādas neskaidrības, iepazīstoties ar šo Privātuma politiku, lūdzam sazināties ar mums!

 1. Datu apstrādes pārziņa kontaktinformācija:

Nosaukums: MJC Praktiskās estētikas skola

Adrese: A. Saharova iela 35, Rīga

Telefona numurs saziņai datu apstrādes jautājumos: 67474149

E-pasts saziņai datu apstrādes jautājumos: estets@riga.lv

2. Mūsu apkopoto personas datu veidi, kā mēs iegūstam Jūsu personas datus un kāpēc tie ir pie mums?

Personu datu (Jūsu un Jūsu meitas/dēla personas datu – vārds, uzvārds, personas kods, kontaktinformācija, izglītības iestāde, klase) apstrādes mērķis ir nepieciešams interešu izglītības pakalpojuma sniegšanai, kas ietver audzēkņu reģistrēšanu Valsts izglītības informācijas sistēmā. Mēs tos iegūstam no Jūsu aizpildītā Iesnieguma, kurā lūdzat uzņemt meitu/dēlu/pašu interešu izglītības programmā.

Likumiskais pamats Jūsu un Jūsu meitas/dēla personas datu apstrādei ir pārzinim tiesību aktos noteikto juridisko pienākumu izpilde (Ministru kabineta (turpmāk – MK) 17.08.2010. noteikumi Nr.788 “Valsts izglītības informācijas sistēmas saturu, uzturēšanas un aktualizēšanas kārtība”, MK 24.11.2009. noteikumi Nr.1338 “Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos”, MK 18.10.2005. noteikumi Nr.779 “Noteikumi par vispārējās izglītības iestāžu pedagoģiskā procesa organizēšanai nepieciešamo obligāto dokumentāciju”).

Personas datu saņēmēji pēc nepieciešamības ir arī tiesībaizsardzības iestādes, neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, Jūsu veselības un dzīvības aizsardzībai.

3. Kā mēs glabājam Jūsu personisko informāciju?

Jūsu un Jūsu meitas/dēla personas dati tiks glabāti saskaņā ar Lietu nomenklatūru šādu laika posmu:

 • Iesniegumi – 2 gadi pēc pēdējā ieraksta;
 • Iesniegumi un rīkojumi par audzēkņu izbraukumiem – 5 gadi;
 • Pieteikumi sacensībām un pasākumiem – 2 gadi;
 • Darbiniekiem, audzēkņiem un vecākiem izsniegto izziņu reģistrs – 5 gadi;
 • Nodarbību uzskaites žurnāli – 5 gadi;
 • Pasākumu darba organizācijas dokumenti – 5 gadi;
 • Brīvā laika centra apmeklējumu uzskaites žurnāls – 3 gadi pēc pēdējā ieraksta;
 • Sociālā pedagoga dokumentācija – 10 gadi;
 • Bērnu traumatisma uzskaites žurnāls – 10 gadi.

Pēc katras datu apstrādes ietvaros apstrādāto personas datu glabāšanas termiņa beigām mēs iznīcināsim Jūsu personas datus, sastādot dokumentu iznīcināšanas aktu un sadedzinot tos.

4. Piekrišana bērna/pilngadīgas personas datu apstrādei saistībā ar viņa fotografēšanu un filmēšanu

Iestāde veic savu organizēto pasākumu/sacensību fotografēšanu un filmēšanu, saistībā ar dažādām izglītības iestādes organizētām aktivitātēm un pasākumiem, kurās ir iesaistīti audzēkņi, lai veidotu un atspoguļotu izglītības iestādes dzīvi un vēsturi, tai skaitā attēlu jeb fotogrāfiju formā.

Iestāde, īstenojot izglītības programmas, nodrošina audzēkņu dalību citu organizatoru sporta pasākumos un sacensībās, konkursos un izstādēs,  kuros var tikt veikta fotografēšana un filmēšana.

Fotogrāfijas un/vai Jūsu /Jūsu bērna videoattēls var tikt publicēts iestādes un pasākumu organizatoru tīmekļa vietnē, drukātajos izdevumos, gada grāmatās, pašvaldību un citos medijos vai līdzīgos resursos.

Ja Jūs vēlēsieties savu /sava bērna fotogrāfiju dzēšanu no iestādes vai pasākumu organizatoru tīmekļa vietnes, drukātā izdevuma (līdz brīdim, kad tas ir nodrukāts), gada grāmatās (līdz brīdim, kad tas ir nodrukāts) utt., Jūs varat atsaukt savu piekrišanu sazinoties ar pārzini.

Uzņemšanas iesniegumā Jūs atzīmējat atbilstošus variantus (piekrītat vai nepiekrītat) personas datu apstrādei saistībā ar fotografēšanu un filmēšanu.

5. Jūsu datu aizsardzības tiesības

Jums ir šādas tiesības attiecībā uz personas datu aizsardzību:

Tiesības piekļūt saviem datiem — Īstenojot savas tiesības piekļūt datiem, Jums ir nepieciešams norādīt konkrētu laika posmu un datus, kurus vēlaties no mums iegūt. Jums ir tiesības pieprasīt no mums informāciju par to, kādi Jūsu dati ir mūsu rīcībā, kādēļ tos apstrādājam, kā esam tos ieguvuši un kam nodevuši, cik ilgi tie tiks glabāti un saņemt savu datu kopiju. Pieprasījumu būs iespējams izpildīt ātrāk, ja laika posms būs pēc iespējas īsāks un lūgums sniegt informāciju par Jūsu datiem būs noformulēts pēc iespējas detalizētāk. Jums sniegt atbildi mums palīdzēs ja zināsim kāda nolūka dēļ vēlaties datiem piekļūt.

Tiesības uz datu labošanu – Ja Jums ir nepieciešams precizēt vai labot Jūsu personas datus, kas ir mūsu rīcībā, Jums ir skaidri jānorāda, kuri dati ir precizējami un kāda ir aktuālā informācija. Ja dati nav iegūti no Jums lūdzam pievienot pamatojumu kāpēc labojamā informācija uzskatāma par neprecīzu, lai veicinātu ātrāku un atbilstošāku precizitātes novērtējumu.

Tiesības uz datu dzēšanu — Lai mēs veiktu Jūsu datu dzēšanu, Jums ir jānorāda, tieši kurus personas datus nepieciešams dzēst un šim lūgumam jāpievieno pamatojums. Atgādinām, ka visos gadījumos datus dzēst var nebūt iespējams.

Tiesības ierobežot apstrādi — Gadījumā, ja Jums nav pārliecības par to, vai Mēs datus apstrādājam atbilstoši, Jūs varat mums lūgt ierobežot konkrētu datu apstrādi. Pieprasījumā par datu apstrādes ierobežošanu jābūt norādei, kāpēc, Jūsuprāt, šo apstrādi ir nepieciešams ierobežot.

Tiesības iebilst pret apstrādi — Noteiktos gadījumos Jums var būt tiesības iebilst pret apstrādi savu individuālu apsvērumu dēļ. Šādā pieprasījumā ir svarīgi norādīt uz Jūsu individuālajiem apstākļiem, kuru dēļ apstrādei iebilstat.

Lūdzu, sazinieties ar mums, ja vēlaties iesniegt pieprasījumu savu tiesību īstenošanai. Skaidri jāapraksta, kas personai darāms, lai īstenotu savas tiesības un sazinātos ar Jums – rakstveidā, izmantojot kādus kanālus, kādi personas dati norādāmi pieprasījumā, lai personu varētu identificēt

Jūsu pieprasījumu izskatīsim bez liekas kavēšanās un atbildi par pieprasījuma izpildi vai neizpildi sniegsim ne vēlāk kā viena mēneša laikā no tā saņemšanas dienas. Gadījumā, ja pieprasījuma izpilde mums aizņems ilgāku laiku, mums ir tiesības pagarināt tā izpildi vēl par diviem mēnešiem, bet jebkurā gadījumā Jūs par to tiksiet informēts viena mēneša laikā.

Mums ir tiesības neizpildīt Jūsu pieprasījumu:

 • ja tas nav noformulēts saprotami;
 • ja nevarēsim Jūs identificēt;
 • ja uz šādu pieprasījumu atbildi jau esam snieguši;
 • ja pieprasītās informācijas apjoms ir nesamērīgs;
 • ja pieprasījums ir nepamatots (nav attiecināms uz mūsu iestādi, nav sniegti paskaidrojumi, kādēļ lūgums ir jāizpilda);
 • ja normatīvajos aktos noteikts, ka šādu informāciju mēs neesam tiesīgi Jums sniegt vai mums ir pienākums konkrētus Jūsu datus glabāt.

5. Papildus informācija

Ja Jums ir kādi jautājumi par personas datu apstrādi, Jums atbildēs personas datu aizsardzības speciālists – Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju drošības centrā. Adrese: Dzirciema iela 28, Rīga, LV-1007, elektroniskā pasta adrese: dac@riga.lv

5. Sūdzību iesniegšana

Ja Jums ir kādas bažas par to, kā mēs izmantojam Jūsu personas datus, Jūs varat mums iesniegt sūdzību vietnē www.estets.lv

Ja uzskatāt, ka esam Jūsu datus apstrādājuši neatbilstīgi, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību datu aizsardzības uzraudzības iestādei par mūsu organizācijas veikto datu apstrādi:

Datu valsts inspekcija, Elijas iela 17, Rīga, LV-1050

pasts@dvi.gov.lv

www.dvi.gov.lv

67223131

Informācija par personas datu apstrādi ir pieejama arī tīmekļa vietnē:

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Personas datu aizsardzības politika
https://www.riga.lv/lv/rigas-valstspilsetas-pasvaldibas-personas-datu-aizsardzibas-politika

Pēdējo reizi izmaiņas šajā dokumentā izdarītas 2024. gada 16. aprīlī.